image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

แบบฟอร์ม งานโยธา

 
     
 
 
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานขุดดินหรือถมดิน (ขถด.๗)
แบบฟอร์มใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (ขถด.๑)
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดินในที่ดิน
เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แบบฟอร์มหนังสือรับรองวิศวกรรม
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้าง
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมผู้ควบคุมงาน (น.๔)
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
แบบฟอร์มคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.๑)
1 |