image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 
     
 
ระเบียบการขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
ระเบียบการขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
ระเบียบการขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์
 
     
 
 
  รายชื่อผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพตำบลคานหาม ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
  รายชืื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ พ.ศ. 2562
  รายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุข้อมูลปัจจุบัน
1 |