image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

แผนการดำเนินงาน

 
     
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2562
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2562 ส่วนที่ 1
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2562 ส่วนที่ 2
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2562 ส่วนที่ 3
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2561
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2561 ส่วนที่ 1
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2561 ส่วนที่ 2
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2561 ส่วนที่ 3
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2560 ส่วนที่ 3
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2560 ส่วนที่ 2
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2560
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปกแผนพัฒนา4ปี
แผนพัฒนาสี่ปี(1-27)
แผนพัฒนาสี่ปี (28-29)
แผนพัฒนาสี่ปี (30-137)
บัญชีครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) (142-144)
บัญชีครุภัณฑ์ (กองคลัง) (145)
บัญชีครุภัณฑ์ (กองช่าง) (146-148)
บัญชีครุภัณฑ์ (กองการศึกษา) (149-150)
บัญชีครุภัณฑ์ (สาธารณสุข) (151-153)
1 |