ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านโคกมะยม หมู่ที่ 5และหมุ่ที่ 6 [ 26 ม.ค. 2560 ]