image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
>> ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดิน บริเวณพื้นที่ติดที่สาธารณประโยชน์ (หนองโสน) หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม  [ 2 ก.ค. 2561 ]
>> (ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดิน บริเวณพื้นที่ติดที่สาธารณประโยชน์ (หนองโสน) หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม  [ 22 ส.ค. 2561 ]
>> (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดิน บริเวณพื้นที่ติดที่สาธารณประโยชน์ (หนองโสน) หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม  [ 22 ส.ค. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกมะยม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 15 มี.ค. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน 12 ลำ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม  [ 3 ก.ค. 2561 ]
>> ประกวดราคาจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน 12 ลำ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ ประกอบประจ าเรือ จ านวน 12 ล า  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
>> รายละเอียดคุณลักษณ์การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน ๑ คัน  [ 27 มิ.ย. 2561 ]
>> ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน ๑ คัน  [ 27 มิ.ย. 2561 ]
>> ราคากลางประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย)  [ 11 มิ.ย. 2561 ]
>> ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย)  [ 11 มิ.ย. 2561 ]
>> ราคากลางสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู กระบะสำเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑ คัน กองช่าง  [ 28 ก.พ. 2560 ]
>> ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไม้ซุง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 17 พ.ค. 2561 ]
>> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไม้ซุง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 17 พ.ค. 2561 ]
>> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกมะยม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 28 ก.พ. 2561 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |