ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ในวันที่ 10 มกราคม 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]