ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2563 [ 4 ธ.ค. 2562 ]