กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม [ 26 ก.ค. 2562 ]