รับบริการยื่นแบบ และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียม รับชำระค่าน้ำประปา และค่าขยะมูลฝอย นอกสถานที่ [ 6 ก.พ. 2561 ]