ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต. [ 27 มิ.ย. 2562 ]