ตัวอย่ากรอกแบบแจ้งห้องว่าง (ภ.ร.ด.๔) [ 3 ม.ค. 2562 ]