image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
  ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562   [ 5 พ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 30 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม [ 26 ก.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]

กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพตั้งแต่ ตุลาคม 2560  - กันยายน 2561

...อ่านต่อ>>
  แนวทางการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษพนักงานฯ ประจำปี 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  มาตรฐานการดำเนินการเสริมสร้างขวัญกำลังใจประจำปี 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  แผนอัตรากำลัง-3-ปี-2561-2563 [ 27 มิ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต. [ 27 มิ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  แผนพัฒนาบุคลากร [ 27 มิ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  นโยบาย กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 27 มิ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 30 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่1 [ 1 ม.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี หน้าปก-คำนำ-สารบัญ [ 22 พ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ส่วนที่ 1 [ 22 พ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 |