image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ตารางเปรีนยเทียบรายรับ-รายจ่าย (สถิติการคลัง)

     
 
ตารางเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย (สถิติการคลัง)
งบรายรับ - รายจ่าย
งบลูกหนี้ - เจ้าหนี้
งบทรัพย์สิน
งบทดลอง
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานทางการเงิน
 
     
 
     
 
 
>> แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
>> แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
>> รายงานการตรวจสอบการคลัง การบัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
>> ตารางเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย 57
1 |