image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ราชการ

     
 
 
ใบอนุญาติจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
ใบขอใช้ห้องประชุม อบต.คานหาม
แบบคำขอต่อใบอนุญาต
แบบข้อรับการสงเคราะห์
คำร้องพ่นยุง
คำร้องขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คำร้องทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์สนับนสนุนรถยนต์ช่วยดับเพลิง
แบบฟอร์มคำขอตรวจค้นเอกสาร/ขอใบแทน ทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการขอจดทะเบียนพาณิชย์ อิเล็คทรอนิค
แบบฟอร์มการขอจดทะเบียนพาณิชย์
1 |